Podpora

V uplynulom roku 2017 sme boli súčasťou viacerých podujatí, či už u nás vo farnosti alebo aj mimo nej a mnoho našej práce by sme nezvládli bez Vašej podpory, preto by sme sa za pomoc v uplynulom roku radi poďakovali:

  • ZKSM
  • Cirkevnej rade
  • Pánovi starostovi a pracovníkom obecného úradu
  • Pani riaditeľke ZŠ
  • Tým, ktorí nám pomohli materiálne, finančne, modlitbou alebo svojou angažovanosťou
  • Pánovi farárovi a kaplánovi
  • Darcom 2%
  • Zboru Odamos
  • Kostolníkom

Podporiť nás v našej činnosti môžete viacerými spôsobmi:

Finančne na čísle účtu: SK33 8360 5207 0042 0471 8135
Darovaním 2 % z dane poukázaním na ZKSM (kópiu dokumentu nám zašlite, alebo doručte! Je to dôležité, aby sme vedeli dokázať, že tieto finančné prostriedky patria nám)

Modlitbou
Iným spôsobom – Ak nás chcete podporiť iným spôsobom, prosím kontaktujte nás mailom: spol.jkm@gmail.com
Vopred vám ďakujeme vám za akúkoľvek formu podpory.